Sẽ sửa đổi một số thủ tục đối với hàng TN - TX en

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, nhiều quy định liên quan đến thủ tục khai báo hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất (TN-TX) sẽ được sửa đổi để khắc phục những vướng mắc phát sinh trong thực tế thực hiện.

< Go back