Hàng từ khu phi thuế quan NK vào nội địa được áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt

Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế NK trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì được áp đụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt.

Danh sách nước, nhóm nước và vùng lãnh thổ áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt được quy định tại công văn số 8678/TCHQ-TXNK ngày 9-9-2016. Ảnh minh họa

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Công ty TNHH Denyo Việt Nam về thuế XK máy phát điện vào thị trường nội địa, và các điều kiện để được áp đụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt.

Phân tích về điều kiện để được áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, Tổng cục Hải quan cho rằng, theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì: Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa dịch vụ xuất nhập khẩu có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quân nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; Danh sách nước, nhóm nước và vùng lãnh thổ này được quy định tại công văn số 8678/TCHQ-TXNK ngày 9-9-2016.

Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa NK có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế NK trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan NK vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế NK trong quan hệ thương mại với Việt Nam;

Cụ thể, hàng hóa để được áp dụng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BTC phải đáp ứng các điều kiện sau: Thuộc Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BTC; Được NK từ Nhật Bản vào Việt Nam; Được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công thương;

Đồng thời phải thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, có xin giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O Việt Nam - Nhật Bản mẫu VJ theo quy định của Bộ Công Thương.

Về mức thuế suất, căn cứ Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP thì mức thuế suất ưu đãi NK (MFN) của tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay với các mã sổ 8502.11.00 là 15%, mã sổ 8502.12.10 là 10%, mã số 8502.12.20 là 10%.

Về chính sách thuế đối với DN NK hàng hóa từ khu chế xuất, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì:  Hàng hóa NK từ DN chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế.

Theo đó, Công ty TNHH Denyo Việt Nam căn cứ vào các quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn internet

< Trở lại