Không bắt buộc phải lấy mẫu phân tích với nhôm thanh định hình thuộc mã số 7604.21.90

Trên cơ sở hàng hóa NK, hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật đi kèm nếu đủ cơ sở thì thực hiện xác định mã số hàng hóa theo quy định, trường hợp không đủ cơ sở để xác định đúng bản chất, thành phần, tính chất lý hóa của lô hàng NK thì thực hiện lấy mẫu gửi đi phân tích tại Cục Kiểm định Hải quan.


CBCC Hải quan Lạng Sơn kiểm tra mặt hàng nhôm thanh NK.


Đó là hướng dẫn mới của Tổng cục Hải quan với cục hải quan các tỉnh, thành phố trong việc kiểm tra mặt hàng “nhôm thanh định hình” khai báo mã hàng 7604.21.90 NK từ Trung Quốc. Hướng dẫn mới này của Tổng cục Hải quan nhằm giảm thời gian thực hiện thủ tục hải quan cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK.

Hướng dẫn trên của Tổng cục Hải quan cũng sẽ thay thế nội dung hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 3542/TCHQ-TXNK ngày 29/5/2017 mà Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn trước đó đối với mặt hàng “nhôm thanh định hình”.

Được biết, tại công văn 3542/TCHQ-TXNK ngày 29/5/2017 Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác thu thập thông tin, phân tích rủi ro, xác định trọng điểm để xác định các đối tượng có dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm trong khai báo mã hàng 7604.21.90 NK từ Trung Quốc nhằm trốn thuế, gian lận thương mại.

Trong đó, tại điểm 3 công văn này có yêu cầu: “Đối với hàng hóa NK từ Trung Quốc khai báo nhôm thanh định hình thuộc mã số 7604.21.90, có C/O form E thực hiện lấy mẫu gửi đi phân tích tại Cục Kiểm định Hải quan để có cơ sở xác định đúng bản chất, thành phần, tính chất lý hóa của lô hàng NK”.

Nay hướng dẫn trên được thay thế bằng nội dung: “Trên cơ sở hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật đi kèm nếu đủ cơ sở thì thực hiện xác định mã số hàng hóa theo quy định. Trường hợp không đủ cơ sở để xác định đúng bản chất, thành phần, tính chất lý hóa của lô hàng NK thì thực hiện lấy mẫu gửi đi phân tích tại Cục Kiểm định Hải quan”.

Nguồn internet

< Trở lại