Không được miễn thuế đối với phần NL NK thuê đơn vị khác SX

Trường hợp công ty nhập khẩu nguyên phụ liệu không lưu kho, không sản xuất tại cơ sở đã thông báo cho cơ quan Hải quan mà đem đi thuê đơn vị khác sản xuất lại thì không đủ điều kiện để được hưởng miễn thuế.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thống Nhất, Cục Hải quan Đồng Nai. Ảnh internet

Báo Hải quan nhận được câu hỏi của một Công ty may mặc sản xuất hàng hóa xuất khẩu hỏi về việc nhập nguyên phụ liệu để sản xuất xuất khẩu, tuy nhiên sản xuất không kịp nên phải chuyển 1 phần (5%) số lượng đơn hàng cho DN khác gia công lại vậy số lượng 5% chuyển đi gia công lại có được miễn thuế hay không? ”

Liên quan đến câu hỏi của bạn đọc, Tổ tư vấn (Báo Hải quan) trao đổi với Cục Hải quan Đồng Nai và tư vấn như sau:

Theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội thì từ ngày 01/09/2016 hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu thuộc diện miễn thuế.

Căn cứ khoản 2 điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định: “Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

...2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:

  1. a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan; Xem dịch vụ khai báo thủ tục hải quan
  2. b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu....”.

Căn cứ công văn số 11567/TCHQ-TXNK ngày 8/12/2016 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, tại mục 11 của Phụ lục đính kèm có hướng dẫn như sau:

“Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 12, khoản 3 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì cơ sở để xác định hàng hoá được miễn thuế, hoàn thuế là tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hoá xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hoá xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không có cơ sở sản xuất, không tổ chức sản xuất mà thuê các đơn vị khác sản xuất lại hoặc doanh nghiệp có cơ sở sản xuất nhưng chưa đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng sản xuất, nhà xưởng thì không được miễn thuế, không được hoàn thuế”.

Theo các quy định trên, nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, do đó khi nhập khẩu theo loại hình này, công ty chỉ được phép lưu kho, sản xuất tại cơ sở đã được thông báo với cơ quan Hải quan theo mẫu 12/TB-CSSX/GSQL. Trường hợp công ty nhập khẩu nguyên phụ liệu không lưu kho, sản xuất tại cơ sở đã thông báo cho cơ quan Hải quan mà đem đi thuê đơn vị khác sản xuất lại thì không đủ điều kiện miễn thuế. Do đó, đối với 5% số nguyên liệu nhập khẩu công ty không sản xuất mà thuê đơn vị khác sản xuất lại thì không được miễn thuế theo quy định trên.

>>Hàng thuê DN chế xuất gia công được miễn thuế khi NK vào nội địa

>>Dịch vụ vận chuyển nội địa

Nguồn báo Hải quan

< Trở lại