Chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động nghiệp vụ giảm thời gian thông quan en

Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản yêu cầu các cục hải quan tỉnh và các thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan không được yêu cầu người khai báo thủ tục hải quan phải nộp hoặc xuất trình thêm các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan ngoài quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

< Go back