Đối với một mặt hàng, kiểm tra chuyên ngành không được chồng chéo en

Phó Thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ vừa giao cho các bộ chức năng liên quan phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, thống nhất Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành theo hướng không được chồng chéo.

< Go back