Không được miễn thuế đối với phần NL NK thuê đơn vị khác SX en

Trường hợp công ty nhập khẩu nguyên phụ liệu không lưu kho, không sản xuất tại cơ sở đã thông báo cho cơ quan Hải quan mà đem đi thuê đơn vị khác sản xuất lại thì không đủ điều kiện để được hưởng miễn thuế.

< Go back