Nhiều điểm mới trong quản lý trang thiết bị y tế và dược en

Ngày 10/5/2017 Bộ Y tế tổ chức Hội thảo Những điểm cần chú ý trong thực hiện Luật Dược số 105/2016/QH13 và Nội dung cơ bản của Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế.

< Go back