Thời điểm kiểm tra hiệu suất NL sẽ thực hiện sau thông quan en

Đây là thông báo mới của Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) gửi đến Tổng cục Hải quan, sau khi Tổng cục Hải quan có văn bản đề nghị chuyển thời điểm kiểm tra hiệu suất năng lượng trong giai đoạn thông quan sang kiểm tra sau khi hàng hóa đã được thông quan theo đúng tinh thần tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ.

< Go back