Vấn đề lưu ý khi thực hiện thủ tục liên quan đến C/O mẫu VK (KV)

Tổng cục Hải quan có công văn 1464/TCHQ-GSQL ngày 21/3/2018 hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung liên quan đến C/O mẫu VK (KV)

< Trở lại